Perspectivia
Birn, Marco: 11/2012 – 06/2014
Erren, Lorenz: 2010 – 2014
Holzberger, Helena: 02/2014 – 08/2014
Kampkaspar, Dario: 10/2012 – 12/2013
Meyer, Gabriel: 10/2013 – 01/2015
Murmann, Henning: 04/2013 – 05/2013
Roth, Michael: 05/2013 – 01/2015
Schedewie, Franziska: 10/2012 – 02/2015
Wagner, Marco: 12/2012 – 01/2015